Hartelijk welkom op de website van Curated by Edo (hierna "de site"), de officiële online winkel van de fysieke tegenhanger Curated by Edo in de Lange Koepoortstraat 64 in 2000 Antwerpen.
Mogen wij u vragen om even de tijd te nemen om deze voorwaarden aandachtig te lezen. Tenzij hierin anders bepaald, wordt de relatie tussen Curated by Edo en haar Gebruikers uitsluitend beheerst door deze voorwaarden die de Gebruiker geacht wordt te hebben gelezen en aanvaard.

1. Identificatie

Curated by Edo is een merk van Re.Tale VOF (0760.571.159) en is de verkoper van de producten die getoond worden op de site.

2. Correctheid van de inhoud

Curated by Edo doet haar best om de informatie op de site tijdig aan te passen. Het is evenwel niet mogelijk om alle fouten uit te sluiten. Er kunnen onjuistheden of typefouten in de informatie en andere gegevens op de site voorkomen. De gewichten, afmetingen en volumes van de producten worden bij benadering opgegeven. Wij doen ons best om ervoor te zorgen dat de product informatie correct is en om de kleuren en formaten van onze producten zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen evenwel niet garanderen dat wat u op uw scherm ziet exact dezelfde kleur zal zijn als de kleur van het product bij levering. Van tijd tot tijd wijzigen wij de informatie op de site zonder u daarvan in kennis te stellen. Wij behouden ons het recht voor zulks te doen naar ons goeddunken. Curated by Edo kan niet garanderen dat de site ononderbroken of foutloos zal functioneren, dat gebreken onmiddellijk zullen worden opgelost, of dat de site of de server die de site beschikbaar maakt vrij is van virussen of anderen schadelijke componenten. Curated by Edo kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het gebruik van de site, de inhoud of mogelijke fouten.

3. Aanbiedingen/overeenkomsten

3.1 Alle aanbiedingen van Curated by Edo zijn vrijblijvend en Curated by Edo behoudt zich uitdrukkelijk het recht om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
3.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Curated by Edo. Curated by Edo heeft het recht om bestellingen te weigeren of bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Curated by Edo kan de voorwaarden van de levering wijzigen indien dit noodzakelijk is. In dit geval zal Curated by Edo u hiervan op de hoogte brengen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Curated by Edo dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling. Curated by Edo zal een reden communiceren, maar elke reden is toegelaten.
3.3 Curated by Edo heeft het recht de inhoud van deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden via de website bekendgemaakt en treden onmiddellijk na bekendmaking in werking, of op een andere datum die in de bekendmaking is vermeld.

4. Prijzen en betalingen

4.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
4.2 Betaling kan geschieden zoals aangegeven tijdens het bestelproces.
4.3 Mochten we een fout vinden in de prijs van de producten die u heeft besteld of in de verzendingskosten, dan zullen we u hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en u de mogelijkheid bieden om hetzij uw bestelling te herbevestigen aan de correcte prijs hetzij uw bestelling te annuleren. Indien u annuleert dan storten we het geld terug of crediteren we het bedrag dat voor de producten van uw credit card is afgenomen.

5. Online bestellen

U kan bestellen indien u een volwassen persoon bent van 18 jaar of ouder. Het bestelproces bestaat uit de volgende stappen:

  • Kies uw product en voeg het toe in uw mandje;
  • Kies een leveringsmethode;
  • Geef een leveringsadres in;
  • Geef het facturatieadres op samen met de betalingsinformatie;
  • U zal gevraagd worden om de voorwaarden te aanvaarden;
  • Alvorens u uw bestelling doorgeeft, zal u de mogelijkheid krijgen om uw keuze, en de totale prijs van uw bestelling en de verzendkosten, na te kijken.

Nadat u uw bestelling hebt doorgegeven sturen wij u een e-mail ter bevestiging van ontvangst van uw bestelling. Op dat ogenblik debiteren wij het overeenstemmend bedrag van uw (krediet)kaart.
Alle bestellingen zijn onderworpen aan de beschikbaarheid van de producten op het ogenblik van verzending.
We behouden ons het recht voor om uw bestelling voor om het even welke reden te annuleren.

6. Levering

6.1 De op de site opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren of de overeenkomst te ontbinden.
6.2 De levering van de producten gebeurt geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten klaar zijn voor verzending.
6.3 Levering naaar C/O, postbus adressen en militaire adressen worden niet aanvaard. Via de Site worden de producten geleverd in België, Nederland en Luxemburg. Vragen voor verzendingen naar andere bestemmingen worden elk apart geëvalueerd op mogelijkheid tot verzending. Een mogelijke meerkost voor deze verzending is voor rekening van de Koper.

7. Aansprakelijkheid & Eigendomsvoorbehoud

U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Curated by Edo daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, via mail en gemotiveerd op de hoogte te brengen. Vul hiertoe het “Retourformulier” in. Noteer duidelijk de aard van schade of wat er niet conform is. In geval van een productie- of materiaalfout, of in geval van foute levering, stelt Curated by Edo een oplossing voor het probleem voor.

8. Verzakingsrecht

8.1 In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de Wet van 6 april 2010 heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. De Koper moet de goederen in originele staat en verpakking op eigen risico en kosten terugsturen naar Re.Tale VOF, Dahliastraat 30, 2060 Antwerpen, België. Er geldt geen verzakingsrecht bij gepersonaliseerde items.
8.2 Enkel online gekochte goederen kunnen worden teruggestuurd. Voor alle andere retours dient u zich te wenden tot de winkel waar u de goederen heeft aangekocht.

9. Bestellingen/communicatie

Voor miscommunicatie, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel tussen u en Curated by Edo, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Curated by Edo, is Curated by Edo niet aansprakelijk, tenzij er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Curated by Edo.

10. Overmacht

10.1 Curated by Edo heeft het recht de uitvoering van uw bestelling of de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Dit zal u steeds per mail worden meegedeeld. Curated by Edo zal hiervoor geen schadevergoeding moeten betalen. het reeds betaalde bedrag wordt terug overgemaakt naar de Koper.

10.2 Wij zijn niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle, inbegrepen productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

11. Beperking van aansprakelijkheid

De voorwaarden doen geen afbreuk aan uw wettelijke rechten.
Onze aansprakelijkheid overschrijdt nooit de waarde van de aankoopprijs van de goederen.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in België, rechtbank te Antwerpen.
12.3 In het geval één van de Algemene Voorwaarden nietig of niet van toepassing is, zullen de overige voorwaarden geldig blijven en het niet-ingevulde gedeelte blijft van toepassing binnen de door de wet vastgestelde grenzen.

13. Persoonsgegevens

We vinden uw privacy belangrijk. U kan onze privacy policy raadplegen door (hier) te klikken. Door te bestellen via de site geeft u te kennen dat u akkoord gaat met het verzamelen, verwerken, en het gebruik van uw persoonsgegevens zoals beschreven in de Privacy Policy.

14. Klachten

Klachten dienen, om ontvankelijk te zijn, ons toe te komen: (a) in geval van klacht wegens niet-conforme levering, zeven (7) dagen na de levering en (b) in geval van verborgen gebreken, zeven (7) dagen na ontdekking van het gebrek of na het moment waarop dergelijke ontdekking redelijkerwijze had kunnen gebeuren. Het in ontvangst nemen van de goederen door de Koper dekt elk mogelijk gebrek of niet-conformiteit die dan kon worden vastgesteld.

15.Waarborg

Onze waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek. Wij staan enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout. Wij zijn niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de Koper geleden.

16. Klantendienst

Indien u vragen hebt, technische problemen ondervindt in de toegang tot deze site, gelieve dan contact op te nemen met

17. Definities

In het kader van deze voorwaarden hebben de hierna genoemde begrippen de volgende betekenis, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald:

  • Voorwaarden: deze voorwaarden en al haar toevoegingen of bijwerkingen.
  • Bestelling: het resultaat van het orderproces zoals beschreven in punt 5 van deze voorwaarden.
  • Gebruiker/ Koper: iemand die door het ingeven van het adres van de site of door het volgen van een link op de site terecht komt en deze gebruikt voor informatieve doeleinden of om een bestelling te plaatsen.
  • Site: verzameling van bij elkaar horende pagina's op het wereldwijde web gegroepeerd onder het adres www.curatedbyedo.com